Το  Ελεγκτικό Συνέδριο, που συνεδρίασε σε πλήρη ολομέλεια, εξέδωσε απόφαση που  δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6592  Β/2022  και έχει θέμα τον χειρισμό από το Ελεγκτικό Συνέδριο των καταγγελιών, αναφορών και αιτημάτων ελέγχου που υποβάλλονται στις υπηρεσίες του από  κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει σχετικό δικαίωμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο προγραμματίζει και εκτελεί τους ελέγχους του με πλήρη ανεξαρτησία από τη νομοθετική, την εκτελεστική και τη λοιπή δικαστική λειτουργία.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο λαμβάνει και επεξεργάζεται καταγγελίες ή αναφορές και χάριν της ακεραιότητας των ελέγχων του  αποφεύγει να δημιουργηθούν δικαστικές διενέξεις μεταξύ καταγγέλλοντος και καταγγελλομένου.

Στην ως άνω απόφαση επίσης διευκρινίζεται ποιά καταγγελία θεωρείται ανώνυμη, ποιό αόριστη και με ποιό τρόπο εξετάζονται οι καταγγελίες που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.