Το Ελεγκτικό Συνέδριο, σε πλήρη Ολομέλεια, εξέδωσε κανονιστική  απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ   5537Β/2023 σύμφωνα με την οποία θεσπίζονται  κανόνες διενέργειας του ελέγχου των Δημοσίων Συμβάσεων, που
υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τη χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Οι ρυθμίσεις  καλύπτουν όλα τα στάδια της διαδικασίας του ανωτέρω ελέγχου, ήτοι την υποβολή του σχετικού αιτήματος ελέγχου από τον αρμόδιο φορέα, τον έλεγχο των πράξεων και των εγγράφων της διαδικασίας και των δικαιολογητικών των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν σε αυτόν, την κοινοποίηση της πράξης Προσυμβατικού Ελέγχου, καθώς και την παρακολούθηση της αποδοχής ή μη των ένδικων βοηθημάτων και μέσων που ασκούνται επί αυτών.