Λόγω των αλλαγών της νομοθεσίας, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ εξέδωσε απόφαση που δημοσιεύητκε στο ΦΕΚ 3020 Β/2020, στην οποία αναφέρονται όλοι οι τύποι των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που εκδίδονται από τις Δ.Ο. Υ