Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των διαδικασιών των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τα πάγια και τα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην σχετική απόφαση , εκδίδονται πλέον μέσω της ψηφιακής εφαρμογής e-Παράβολο.
Προϋπόθεση για την έκδοσή τους αποτελεί η πληρωμή τους.