Περιεχόμενο της απόφασης της ΑΑΔΕ με αριθμό 2064/2022 είναι η αποσαφήνιση του χρόνου έκπτωσης των δαπανών  των νομικών προσώπων που αναγνωρίζονται στην κλεινόμενη περίοδο  και για τα οποία υφίσταται υποχρέωση έγκρισης των οικονομικών τους καταστάσεων