Διευκρινίσεις σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο του Εντύπου Ε3- κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα παρέχει η υπ΄αριθμ. 1032/2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ