Παράταση της προθεσμίας για τη διαβίαβαση δεδομένων στο myDATA εως την 15.06.2022 δίδει η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1475 Β/2022