Η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ   5796Β/2022 αναφέρεται στην επιστροφή φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων.

Στην εν λόγω  απόφαση αναφέρεται ότι σε περίπτωση που από την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικού προσώπου προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή επειδή το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο, η επιπλέον
διαφορά επιστρέφεται στο νομικό πρόσωπο  από τη Φορολογική Διοίκηση, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης και περιγράφεται η διαδικασία επιστροφής του  πιστωτικού υπολοίπου.