Ορίζεται  ότι για το έτος 2022 ο χρησιμοποιούμενος συντελεστής Μ, που αναφέρεται στο άρθρο 16, παρ. 5 του π.δ. 437/1981, “Περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων ” για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων αυτού, είναι ίσος με 18,54 (Μ=Μ1/ Μ2=109,972/5,933=18,54), αναφέρει η απόφαση  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 705 Β/2022