ΘΕΜΑ: Προσαρμογή των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργωνσύμφωνα με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (Ν.3669/08).