Δημοσιεύτηκε απόφαση του Αναπληρωτή  Υπουργού Εσωτερικών με την οποία κατανέμεται  από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό τριάντα πέντε εκατομμυρίων εκατό ογδόντα πέντε χιλιάδων δύο ευρώ (35.185.002,00 €), το οποίο αποδίδεται ως 1η, 2η και 3η μηνιαία τακτική επιχορήγηση του έτους 2024 σε όλους τους Δήμους της Χώρας για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών, σύμφωνα με τον πίνακα που περιέχεται στην εν λόγω απόφαση .