Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έκανε αποδεκτή την υπ΄αριθμ. 78/2020   Γνωμοδότηση του ΝΣΚ σχετικά με την αρμοδιότητα συντήρησης τεχνικών και λοιπών συνοδών έργων οδών.

Στην εν λόγω Γνωμοδότηση αναφέρεται ότι οι Περιφέρειες, που είναι κατά νόμο αρμόδιες για τη συντήρηση των οδών, έχουν την αρμοδιότητα για τη συντήρηση των  τεχνικών και λοιπών συνοδών  έργων, στα οποία περιλαμβάνονται και οι γέφυρες που βρίσκονται στις οδούς, των οποίων έχουν την υποχρεωση συντήρησης.

Επισημαίνεται ότι οι Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, μετά την αποδοχή τους από τον αρμόδιο Υπουργό, αποτελούν πράξεις υποχρεωτικές για τη Διοίκηση.