Στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων για την Πράξη: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» (κωδικός ΟΠΣ 5002945) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), Δικαιούχος της Πράξης,

Ανακοινώνει ότι:

Την Τρίτη 31/03/2020 ξεκινά  ο Β’ κύκλος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της ως άνω Πράξης και ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης των Αιτήσεων της ΠΕΔΜΕΔΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://pedmede.gr. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι, εκτός από την ηλεκτρονική τους αίτηση, θα πρέπει  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να αποστείλουν στην ΠΕΔΜΕΔΕ είτε ταχυδρομικά στη δ/νση: Ασκληπιού 23-10680 Αθήνα, είτε στο email της ΠΕΔΜΕΔΕ: info@pedmede.gr, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση (του Β΄κύκλου).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη διαδικασία και τις προθεσμίες υποβολής αίτησης, παρακαλείσθε να δείτε εδώ την αναλυτική πρόσκληση για το Β’ κύκλο.

Σημαντική Παρατήρηση για την αξιολόγηση των αιτήσεων της Περιφέρειας Αττικής:

Καθ’ ότι οι διαθέσιμες θέσεις κατάρτισης για την Περιφέρεια Αττικής έχουν καλυφθεί από τον Α’ κύκλο, οι αιτήσεις που θα παραληφθούν κατά το Β΄ κύκλο με Περιφέρεια κατάρτισης την Αττική, θα αξιολογηθούν εφόσον προκύψουν κενές θέσεις.

Στην περίπτωση που προκύψουν κενές θέσεις, θα δοθεί προτεραιότητα στους επιλαχόντες υποψηφίους του Α΄ κύκλου, και κατόπιν εξάντλησης αυτών στους υποψηφίους του Β΄ κύκλου σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους βάσει μοριοδότησης.

 

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ