Προσχέδιο Νόμου.''Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας – Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτωv. Παραθέτουμε το κείμενο του σχεδίου νόμου που προωθεί η κυβέρνηση.