Επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ  προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αίτημα την αναβολή διενέργειας δημοσίων διαγωνισμών, λόγω αδυναμίας λήψης πιστοποιητικών από τα Πρωτοδικεία της χώρας