Με Υπουργική απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1022 Β/24.03.2020:

-Αναβάλλεται μέχρι την 30.04.2020  η διεξαγωγή διαγωνισμών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και  Μεταφορών

-Αναστέλλεται αυτοδίκαια μέχρι την 30.04.2020 κάθε προθεσμία που προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων με αναθέτουσα αρχή το Υπουργείο Υποδομών, είτε αυτές τάσσονται υπέρ των υποψηφίων /αναδόχων είτε υπέρ της Αναθέτουσας/Προϊσταμένης Αρχής ή Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

-Παρατείνονται αυτοδίκαια μέχρι την 30.04.2020 όλες οι συμβατικές προθεσμίες κατά την εκτέλεση συμβάσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών