Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξέδωσε  έγγραφο στο οποίο αναφέρονται οι τροποποιήσεις και οι νέες δυνατότητες   του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ,  κατόπιν της αναβάθμισής του στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης για την «Αναδιάταξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)”