Μετά τις επίμονες προσπάθειες της Ένωσης για την αντιμετώπιση της αύξησης της τιμής των υλικών, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  5983 Β/2021 η απόφαση του Υπουργού Υποδομών με την οποία καθορίζονται οι συντελεστές  αναθεώρησης  των τιμών των Δημοσίων Έργων, και αναπροσαρμόζεται ο συντελεστής  σ1, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.

Έτσι ο συντελεστής ορίζεται  σε σ1=0,07.

Περαιτέρω στην απόφαση αναφέρονται οι συνελεστές αναθεώρησης  στους σχετικούς πίνακες,  σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.