Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 48 Α/2021 ο Ν. 4790/2021 που περιέχει κατεπείγουσες  σημαντικές ρυθμίσεις για την προστασία από τις συνέπειες της πανδημίας για την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία κ.α.

Οι διατάξεις αυτές αφορούν σε αρμοδιότητες πολλών Υπουργείων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

-Στο άρθρο 78 του ως άνω Νόμου αναφέρεται ότι από την 01.04.2021 έως και την 30.04.2021 για τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων, που ή έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους ή έχουν πληγεί δραστικά αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλομένων αξιογράφων κατά 30 ημέρες από την αναφερόμενη ημερομηνία σε αυτά.

Ως πληγείσες για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται οι επιχειρήσεις που εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 40% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος έτους 2019.

Στο άρθρο περιγράφεται επακριβώς η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τους αποδέκτες ή τους κομιστές των αξιογράφων.

-Στο άρθρο 89 αναφέρεται ότι όσο διαρκεί ο κίνδυνος της πανδημίας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30.06.2021 οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων ΝΠΙΔ ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας, ιδίως Δ.Σ ή Γ.Σ. μετόχων ή εταίρων μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη.

-Στο άρθρο 90 προβλέπεται παράταση θητείας οργάνων διοίκησης μέχρι την 30.06.2021.