Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1429Β/2020 η απόφαση του Προέδρου της Βουλής σύμφωνα με την οποία:

-Στις περιπτώσεις δημοσίευσης, μέχρι και τις 15.4.2020,προκήρυξης διαγωνισμών της Βουλής των Ελλήνων που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016,  παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών κατά τριάντα (30) ημέρες. Σε περίπτωση που η νέα ημερομηνία υποβολής των προσφορών, αιτήσεων συμμετοχής κ.ο.κ. συμπίπτει με εξαιρετέα ημέρα ή αργία, η ημερομηνία αυτή μεταφέρεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

-Αναστέλλεται, κατά το χρονικό διάστημα από τις 15.4.2020 έως και 31.5.2020, κάθε προθεσμία που προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων, με αναθέτουσα αρχή τη Βουλή των Ελλήνων. Προθεσμίες που έχουν αρχίσει πριν τις 15.4.2020 συνεχίζονται και εκπνέουν μετά τις 31.5.2020.
– Όλες οι συμβατικές προθεσμίες κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων έργων αρμοδιότητας της Βουλής των Ελλήνων, που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την έκδοση της απόφασης   παρατείνονται, κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες.