Στον διαδικτυακό τόπο της Δ15 www.ypexd15.gr  μπορείτε να βρείτε τις τροποποιημένες οδηγίες συμπλήρωσης των Τεχνικών Δελτίων για εγγραφή – αναθεώρηση εργοληπτικών επιχειρήσεων Α1 έως 7η τάξη και των Εκθέσεων Δραστηριότητας των εταιρειών 3ης έως 7ης τάξης.

Εδώ η σχετική επιστολή.