Με την εγκύκλιο 2/2020 το Υπουργείο Υποδομών ενημερώνει ότι η τιμή του συντελεστή “τκ” ισούται με 1,227.

Επισημαίνεται ότι οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά την 20.03.2020 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψιν την ως άνω τιμή για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών ή υπηρεσιών.