Προκειμένου  να υπολογιστεί η προεκτιμώμενη αμοιβή μιας μελέτης ή μιας υπηρεσίας θα πρέπει η αρμόδια υπηρεσία να εφαρμόσει τιμή του συντελεστή (τκ) =1,399.

Οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20-03-2024 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω τιμή για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής, αναφέρει, εκτός των άλλων, η απόφαση του Υπουργείου Υποδομών.