Το Τμήμα Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ενημερώνει  ότι την Παρασκευή 25.02.2022 ολοκληρώνεται  η μετεγκατάσταση στο GCloud του εξυπηρετητή αλληλογραφίας (mail server) για το όνομα χώρου (domain name) «eprocurement.gov.gr». Αυτό ενδέχεται να επιφέρει περιστασιακή μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα υποσυστήματα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες και ΚΗΜΔΗΣ, οι οποίες σχετίζονται με την αυτοματοποιημένη αποστολή
μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς τους χρήστες των εν λόγω υποσυστημάτων.

Η σχετική ανακοίνωση βρίσκεται εδώ