Εκτός λειτουργίας θα τεθεί το ΚΗΜΔΗΣ και το Σύστημα Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων  από την Παρασκευή 25.02.2022 και ώρα 15.00 έως την Τρίτη 01.03.2022 και ώρα 18.00.

Η ανακοίνωση βρίσκεται εδώ   και οι περαιτέρω διευκρινίσεις που δόθησαν βρίσκονται εδώ