Το ΤΜΕΔΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει  ότι, επειδή  προχωρά τον ψηφιακό του μετασχηματισμό και αναβαθμίζει τις υπηρεσίες που παρέχει στους πιστούχους του, ζητά από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα να προχωρήσουν στην επικαιροποίηση των νομιμοποιητικών εγγράφων στο μητρώο του Ταμείου μέχρι την 15.04.2022  ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εγγυοδοτική και πιστοληπτική τους ικανότητα.

Άλλωστε,σύμφωνα με την ανακοίνωση,  βασική και αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση εγγυητικών επιστολών αποτελεί η απόδειξη της ιδιότητας του μηχανικού (ή του φυσικού προσώπου που διαθέτει εργοληπτικό ή μελετητικό πτυχίο, Ν4611/2019) ως καθολικού εκπροσώπου της εταιρείας και ταυτόχρονα μετόχου σε ποσοστό, σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό και νομοκανονιστικό πλαίσιο του Ταμείου.