Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Promitheus στο G-Cloud θα πραγματοποιηθεί την 04.02.2022, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ