Το ΕΣΗΔΗΣ εξέδωσε την κάτωθι ανακοίνωση προς χρήστες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ:

“Σε συνέχεια της τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς», σας ενημερώνουμε ότι τα σχετικά υποσυστήματα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ είναι απευθείας προσβάσιμα όσον αφορά την αναζήτηση στοιχείων ή/και τη σύνδεση χρηστών μέσω των εξής διαδικτυακών διευθύνσεων (URIs):

  • ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Σύνδεση χρηστών: https://nepps.eprocurement.gov.gr/

Αναζήτηση διαγωνισμών: https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx

  • ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

Σύνδεση χρηστών: https://publicworks.eprocurement.gov.gr/

Αναζήτηση διαγωνισμών: http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

  • ΚΗΜΔΗΣ

Σύνδεση χρηστών: https://cerpp.eprocurement.gov.gr/kimds2/

Αναζήτηση καταχωρημένων πράξεων: https://cerpp.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchContracts.htm?execution=e1s1

  • Promitheus ESPDint

Πρόσβαση στην εφαρμογή: https://espd.eprocurement.gov.gr/

  • Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις

Αναζήτηση και σχολιασμός: https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s1

Υπενθυμίζεται ότι:

Η υποστήριξη των χρηστών των Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων και των Οικονομικών Φορέων για τα υποσυστήματα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ παρέχεται πολυκαναλικά και συγκεκριμένα μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων υποστήριξης (e-ticketing) και διαδικτυακού κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (VoIP call center). Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας έχουν αναρτηθεί στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας» όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες «Επιγραμμικής Υποβολής Προσφοράς» του εθνικού σκέλους της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Πύλης «Your Europe – gov.gr». Σημειώνεται ότι κανένας άλλος υπηρεσιακός αριθμός τηλεφώνου ή/και λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας μας,  πέραν των αναφερομένων στις ανωτέρω ενότητες, δεν αφορούν την πολυκαναλική υποστήριξη χρηστών του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.”

Με εκτίμηση,

Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)