Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας Public Buyers Community Platform που αφορά στη διευκόλυνση της συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων, Οικονομικών Φορέων και Ακαδημαϊκών στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων.

Μπορέιτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο εδώ

Παραθέτουμε το απόσπασμα που παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα μέλη μας, μεταφρασμένο στα ελληνικά

“Δημόσιες συμβάσεις: Μια νέα κοινοτική πλατφόρμα για τη σύνδεση των αγοραστών του δημόσιου τομέα στην ΕΕ

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει την κοινοτική πλατφόρμα για τους δημόσιους αγοραστές, μια καινοτόμο πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των αγοραστών του δημοσίου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η κοινοτική πλατφόρμα για τους δημόσιους αγοραστές είναι ένας μοναδικός ψηφιακός χώρος όπου οι δημόσιοι ενδιαφερόμενοι για τις δημόσιες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών, της βιομηχανίας, των ΜΜΕ και της ακαδημαϊκής κοινότητας, μπορούν να έρθουν να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές, να μοιραστούν εμπειρίες και να συζητήσουν τις προκλήσεις.

Στόχος της πλατφόρμας είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας και η δημιουργία μιας κοινότητας δημόσιων αγοραστών οι οποίοι δεσμεύονται να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Οι αποτελεσματικές, σύγχρονες και καλά διαχειριζόμενες δημόσιες συμβάσεις μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία μιας πιο καινοτόμου, βιώσιμης  και κοινωνικά περιεκτικής οικονομίας της ΕΕ. Τονώνει τον τομέα της απασχόλησης, την ανάπτυξη και  τις επενδύσεις και βελτιώνει την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών.

Η έναρξη λειτουργίας της κοινοτικής πλατφόρμας για τους δημόσιους αγοραστές αποτελεί σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της διαφάνειας, της δικαιοσύνης και του ανταγωνισμού στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Ακολουθεί την έναρξη λειτουργίας του χώρου δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις, ο οποίος συγκεντρώνει δεδομένα σχετικά με τις προετοιμασία των διαγωνισμών, τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και τα αποτελέσματα των διαγωνισμών. Η σημερινή πλατφόρμα αναμένεται να επιφέρει θετικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι δημόσιες συμβάσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι προσβάσιμη σε όλους τους επαγγελματίες του τομέα των δημόσιων συμβάσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για να ενταχθείτε στην πλατφόρμα και να ξεκινήσετε επωφεληθείτε από τη γνώση και την εμπειρία της Κοινότητας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της πλατφόρμας.