Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

” Σας ενημερώνουμε ότι από 01/01/2024 βάσει:

  • του ΠΔ 77 ΦΕΚ Α 130/27-6-2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» και
  • του νόμου 5056/2023  ΦΕΚ Α 163/6.10.2023  «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

θα επέλθουν τροποποιήσεις σε αρκετούς κωδικούς Αναθετουσών Αρχών στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της ΓΓΠΣ&ΨΔ.

Οι τροποποιήσεις αφορούν τις Υπηρεσίες/Φορείς που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω διατάξεις.

Ειδικότερα στον Πίνακα του Μητρώου Αναθετουσών Αρχών, στην στήλη «Ημ/νια Έναρξης Κωδικού ΑΑΗΤ» του κωδικού ΑΑΗΤ που  θα ισχύει για τις αναφερόμενες Υπηρεσίες, αναγράφει 1/1/2024.

Παρακαλούμε πληροφορηθείτε σχετικά στο https://webapps.gsis.gr/dsae2/foreisreg/faces/pages/mainmenu/anOikYpList.xhtml