Σε συνέχεια της φυσικής μετεγκατάστασης της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η παροχή των σχετικών υπηρεσιών υποστήριξης των εφαρμογών και των χρηστών του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ εντάσσεται πλέον στο σύστημα πολυκαναλικής εξυπηρέτησης της υπηρεσίας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ.

Στην εν λόγω ανακοίνωση παρέχονται  σχετικές οδηγίες για την υποστήριξη των χρηστών των Αναθετουσών Αρχών και των Οικονομικών Φορέων.