Το Υπουργείο Υποδομών ενημερώνει ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης των υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά το χρονικό διάστημα από Σάββατο 5 Ιουνίου 2021 06:00 έως και Κυριακή 6 Ιουνίου 2021
το μεσημέρι δεν θα είναι διαθέσιμες ορισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η ΓΓΠΣΔΔ μέσω των υποδομών της, το οποίο θα επηρεάσει τις διαδικασίες εγγραφής των οικονομικών φορέων και τη χρονοσήμανση στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.
Στη συνέχεια το έγγραφο παρέχει σχετικές οδηγίες προς αντιμετώπιση του προβλήματος