Ανακοίνωση Τύπου του ΔΣ του ΕΤΑΑ για την εξαίρεση των Τομέων Υγείας του ΕΤΑΑ αττό την ένταξη τους στον ΕΟΠΥΥ από 1/6/2012 Το ΔΣ του ΕΤΑΑ σχετικά με το ανωτέρω θέμα και για τους λόγους για τους οποίους ανεστάλη η ένταξη στον ΕΟΠΥΥ μέχρι 31/12/2012 των Τομέων Υγείας του ΕΤΑΑ, ανακοινώνει τα εξής:

1) Το ΕΤΑΑ είναι Ταμείο το οποίο στηρίζεται στις ασφαλιστικές εισφορές του και λοιπούς νόμιμους πόρους και δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, αντιθέτως οι απαιτήσεις από τις οφειλές του  κράτους για τη συμμετοχή του σι ην ασφάλιση των νέων ασφαλισμένωνόπως αυτή προβλέπεται αττό τις διατάξεις του ν,2084/92 υπερβαίνουν τα 1 δις ευρώ.

2)    Εξαιρέθηκε της ένταξης στον ΕΟΠΥΥ το Ταμείο των δημοσιογράφων ΕΤΑΓΊ- ΜΜΕ χωρίς να υπάρχει στην αιτιολογική έκθεση των νόμων ένταξης των υπολοίπων Ταμείων ή Τομέων καμία αναφορά στους λόγους που επέβαλαν τη μη ένταξη του.

3)    Ο ΕΟΠΥΥ από την γένεση του είναι ελλειμματικός λόγω της ένταξης των ελλειμματικών Ταμείων, ενώ το ΕΤΑΑ και κατά συνέπεια οι Τομείς Υγείας του τουλάχιστον πριν από το PSΙ των ομολόγων του και των αποθεματικών του στην Τράπεζα Ελλάδος, δεν αντιμετώπιζε τέτοιου είδους πρόβλημα.

4)    Η ένταξη μας στον ΕΟΠΥΥ χωρίς καν να ζητηθούν οι απόψεις των Διοικουσών Επιτροπών, του ΔΣ του Ταμείου αλλά και των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των ασφαλισμένων, αποδεικνύει την έλλειψη στοιχειώδους ίσης μεταχείρισης μεταξύ των συμμετεχόντων στον ΕΟΠΥΥ κατά τη λήψη αποφάσεων τόσο σημαντικών για εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους.

5)    Το ΔΣ του ΕΤΑΑ κινητοποιήθηκε άμεσα, λαμβάνοντας τις απαραίτητες αποφάσεις και ενημερώνοντας τόσο τους επιστημονικούς φορείς, όσο και τους αρμόδιους Υπουργούς, τεκμηριώνοντας νομικά τα επιχειρήματα του με τις απαραίτητες προς τούτο γνωμοδοτήσεις των έμπειρων νομικών του.

6)    Ο αρμόδιος Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε απόφαση εξαίρεσής μας μετά αττό γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σύννομα, αφού το Ταμείο μας εποπτεύεται από το ανωτέρω Υπουργείο και κατά συνέπεια ήταν ο μόνος αρμόδιος.

Η προσπάθεια του ΔΣ του ΕΤΑΑ έχει ως γνώμονα την προάσπιση του δικαιώματος των ασφαλισμένων του σε αξιοπρεπείς παροχές όταν θα παραστεί ανάγκη και προς την κατεύθυνση αυτή θα αγωνίζεται με κάθε νόμιμομέσο και παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν σήμερα. Πρόκειται δε για προσπάθεια που σε καμία περίπτωση δεν υπαγορεύεται από οιαδήποτε προνομιακή αντίληψη αλλά έχει ως αφετηρία μόνο την αίσθηση καθήκοντος και υποχρέωσης προς το σύνολο των ασφαλισμένων του Ταμείου.

 

                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΤΑΑ

                                                  ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ