Η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης που δημοσιεύητκε στο ΦΕΚ 6351 Β/2022 αναφέρεται στην ανακατανομή πιστώσεων μέχρι του ποσού των διακοσίων τριάντα εκατομμύριων (230.000.000) ευρώ μεταξύ εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων οικονομικού έτους 2022, με αύξηση του εγκεκριμένου από τη Βουλή ορίου πιστώσεων, ύψους ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων (1.500.000.000) ευρώ του εθνικού σκέλους, μέχρι του ποσού του ενός δισεκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα εκατομμυρίων (1.730.000.000) ευρώ και με ισόποση μείωση των πιστώσεων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους από το ποσό των επτά δισεκατομμυρίων τριακοσίων εκατομμυρίων (7.300.000.000) ευρώ μέχρι του ποσού των επτά δισεκατομμυρίων εβδομήντα εκατομμυρίων (7.070.000.000) ευρώ