Η Ένωση ζητά  από τους αρμόδιους Υπουργούς  να δώσουν  εντολή στην ΕΑΑΔΗΣΥ να παρουσιάσει άμεσα στον ιστότοπό της , ώστε να είναι αποδεκτή από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς , την ενσωμάτωση (κωδικοποίηση) των διατάξεων του νόμων 4782/2021 και 4412/2016,  δηλαδή  πρακτικά την ενσωμάτωση των  νομοθετικών τροποποιήσεων  του νόμου 4782/2021 στο σώμα του νόμου πλαισίου  4412/2016.