“Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τις απόψεις σας επί των αναφερομένων στην καταγγελία της ΠΕΔΜΕΔΕ” αναφέρει, εκτός των άλλων, η επιστολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου προς την Περιφέρεια Ηπείρου.