Κοινή επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. με θέμα ''Έκδοση απόφασης για μη καθορισμό συντελεστών αναθεώρησης μικρότερων της μονάδος"