Δημοσιεύτηκε  Δελτίο Τύπου της  ΑΑΔΕ που έχει ως εξής :

Ψηφιακά, μέσω της πύλης myAADE (myaade.gov.gr) οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν πλέον να υποβάλλουν ενδικοφανείς προσφυγές και αιτήματα αναστολής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών κατά πράξεων, που εκδίδονται από:

– Τα Ελεγκτικά Κέντρα

– Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ)

– Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ)

– Τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ)

Συγκεκριμένα,:

Από 29.11.2022 προαιρετικά (και ειδικά για τις ΔΟΥ Α-Β’ και Β’ Τάξης από 15.12.2022) και από την 01.02.2023 υποχρεωτικά, υποβάλλονται μέσω διαδικτύου, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet:

– Οι ενδικοφανείς προσφυγές και τα αιτήματα αναστολής

– Το σύνολο των εγγράφων και δικαιολογητικών, που συνοδεύουν την ενδικοφανή προσφυγή

– Υπομνήματα και επιπρόσθετα στοιχεία, που κατατίθενται μετά την αρχική υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής, καθώς και τυχόν αιτήσεις αναστολής της προθεσμίας εξέτασης της υπόθεσης

– Τυχόν παραίτηση από την ενδικοφανή προσφυγή και το αίτημα αναστολής Επιπλέον, μέσω της ίδιας ψηφιακής εφαρμογής, ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται άμεσα για όλα τα στάδια εξέτασης της υπόθεσής του (παραλαβή προσφυγής από τη φορολογική αρχή και διαβίβασή της στη ΔΕΔ, έκδοση απόφασης, είδος απόφασης κλπ.)

Η ψηφιακή υποβολή παραμένει προαιρετική μόνο για τους κατοίκους εξωτερικού, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων τους.