Η ΑΑΔΕ εξέδωσε εγχειρίδιο, στο οποίο,  υπό μορφή ερώτησης και απάντησης, περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τα Ηλεκτρονικά Έγγραφα, καθώς
και την υπενθύμιση των διατάξεων για την Κατάργηση της Υποχρέωσης Υποβολής Επικυρωμένων Αντιγράφων σε υπηρεσίες και φορείς και τη Βεβαίωση του Γνησίου
της Υπογραφής, σύμφωνα με τις επελθούσες μεταβολές της νομοθεσίας.

Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το εγχειρίδιο.

Αυτονόητο είναι ότι κατά την υποβολή των δικαιολογητικών για συμμετοχή σε διαγωνισμό για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους της συγκεκριμένης  διακήρυξης.