Ο υπ. αρθ. 4146/2013 Νόμος για τη διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις, εκτός των άλλων διατάξεων, περιλαμβάνει και τροποποιήσεις στη νομοθεσία των δημοσίων έργων