Η Διεύθυνση Αφάλισης – Εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξέδωσε την Εγκύκλιο 7 με την οποία διευκρινίζει θέματα σχετικά με την υποχρέωση των εργοδοτών να δηλώνουν στην ΑΠΔ τις ασφαλιστικές εισφορές υπερ ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ, κ’ ΤΑΤΕΥΚΩ για τους μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ