Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 664 Β/21-4-2015 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με την οποία εκδόθηκαν αναθεωρημένα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β.

Οι διακηρύξεις  αυτές ισχύουν υποχρεωτικά για συμβάσεις δημοσίων έργων που δημοπρατούνται με τα παρακάτω συστήματα προσφοράς:

-Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας

-Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης

-Ελεύθερη συμπλήρωση ανοιχτού τιμολογίου που μπορεί να περιλαμβάνει αναλυτικές τιμές ή περιληπτικές τιμές ή κατ΄αποκοπή τιμή

-Μειοδοσία μόνο πάνω στο ποσοστό οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών

Οι νέες διακηρύξεις έχουν υποχρεωτική εφαρμογή για διαγωνισμούς των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης θα δημοσιευτεί δέκα πάντε ημέρες μετά της δημοσιεύσεως του ΦΕΚ.

Ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ 664 Β/2015 είναι η 21η Απριλίου 2015.

Θα ακολουθήσει, άμεσα, εντός των επομένων ημερών, πλήρες σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας της Ένωσης, που θα περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές που επήλθαν με τις νέες διακηρύξεις.