Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έχει εκδώσει την Οδηγία 6/2014 με τίτλο “Προσαρμογή των διακηρύξεων δημοπράτησης συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β στις ρυθμίσεις των Ν. 4250/2014, 4278/2014 και 4281/2014”.

Αναδημοσιεύουμε την Οδηγία αυτή, προκειμένου τα μέλη μας, εργολήπτες δημοσίων έργων, να είναι σε θέση να επισημάνουν τις αλλαγές που έχουν επέλθει στις απαιτήσεις των διακηρύξεων ώστε οι φάκελοι προσφοράς τους στους διαγωνισμούς να είναι πλήρεις και προσαρμοσμένοι στις νέες απαιτήσεις.

Επαναλαμβάνουμε ότι οι αλλαγές που έχουν επέλθει αφορούν:

-Στις νέες ρυθμίσεις για τις εγγυήσεις

-Στην κατάργηση των κατωτάτων ορίων του ΜΕΕΠ

-Στην κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων

Δεδομένου ότι τα έγγραφα που προσκομίζονται στους διαγωνισμούς μπορεί να είναι δημόσια έγγραφα, αλλοδαπά δημόσια έγγραφα , ιδιωτικά έγγραφα ή συμβολαιογραφικά, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι προσεκτικοί και να τα προσκομίζουν με τον τρόπο ακριβώς που αναφέρεται στη συγκεκριμένη διακήρυξη.