Η διάταξη του άρθρου  21 του Κώδικα Νόμων περί δικών του  Δημοσίου που ορίζει ότι «Ο νόμιμος και ο τόκος υπερημερίας πάσης οφειλής του  δημοσίου ορίζεται σε 6% ετησίως , πλήν,   αν άλλως ορίστηκε  δια συμβάσεως ή ειδικού νόμου»  είναι συνταγματικώς ανεκτή και δεν παραβιάζει την κατ΄άρθρο 4 του Συντάγματος αρχή της ισότητας, ενώ δεν παραβιάζεται και το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος , όπως η προστασία των δημοσίων εσόδων και η ομαλή λειτουργία του προϋπολογισμού του κράτους, έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας , με την υπ΄αριθμ. 2114/2014 απόφασή της.