Η Εγκύκλιος 6/2015 του Υπουργείου Υποδομών  ενημερώνει ότι  δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 330 Β/10-3-2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού  με τίτλο «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων», που αναφέρει  ότι  μετατέθηκε η ημερομηνία για την έναρξη των ηλεκτρονικών δημοπρατήσεων, όσον αφορά  όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις  εκτέλεσης έργων για την 1-12-2015 και για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών για την 1-7-2015.

Επισημαίνεται ότι στο άρθρ. 201 Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/2014) οριζόταν ότι οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες για τα έργα για τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης άρχιζαν την 1-1-2015 ενώ για το σύνολο του δημοσίου τομέα την 1-12-2015.

Μετά την ως άνω υπουργική απόφαση μετατίθεται η έναρξη ισχύος των ηλεκτρονικών δημοπρατήσεων για  όλους τους φορείς που δημοπρατούν δημόσια έργα για την 1-12-2015.