Η Διεύθυνση Μητρώων και  Τεχνικών Επαγγελμάτων  (Δ15) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εξέδωσε την εγκύκλιο 6/2014, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την παράταση ισχύος των βεβαιώσεων εγγραφής των εγγεγραμμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων στις τάξεις 3η έως και 7η του ΜΕΕΠ, μετά τη δημοσίευση του Ν. 4258/2014.