Τι ΙΚΑ -ΕΤΑΜ απο 2-4-2013 έχει υποχρέωση καταχώρησης των πράξεων των διοικητικών οργάνων του στο Διαδίκτυο, και συγκεκριμένα στο Κεντρικό Ηλκετρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α’).

 

Εδώ η σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος