Το Ίδρυμα  Κοινωνικών Ασφαλίσεων ,ΙΚΑ, εξέδωσε την εγκύκλιο με αριθμό 48/2014 με την οποία γνωστοποιούνται διατάξεις  που αφορούν στην κατάργηση υποχρέωσης τήρησης του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανομένου Προσωπικού,  στον έλεγχο της τήρησης του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού)  του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας καθώς και στην επιβολή και το ύψος διοικητικών και άλλων κυρώσεων