Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 270 Α/2014 ο Ν. 4316/2014, ο οποίος στα άρθρα 86-92 τροποποιεί φορολογικές διατάξεις.

Συγκεκριμένα:

Οι αλλαγές στοιχείων Ε9 που έλαβαν χώρα από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2014 υποβάλλονται μέχρι την 31η Μαρτίου 2015.

Καθίσταται υποχρεωτική η διαρκής ενημέρωση του Περιουσιολογίου από 1-1-2015

Παρατείνονται για ένα έτος οι προθεσμίες παραγραφής του Δημοσίου που λήγουν την 31-12-2014 σχετικά με την κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, προστίμων και εισφορών

Καταργείται το τεκμήριο αυτοπαράδοσης για τα αδιάθετα ακίνητα των κατασκευαστών

Τροποποιούνται διατάξεις σχετικές με το εισόδημα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα από μεταβιβάσεις τίτλων

Τέλος δίδονται οδηγίες για την απογραφή εμπορευσίμων για το έτος 2014