Εν όψει της υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής πίνακα προσωπικού για κάθε εργοδότη που απασχολεί εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας και επειδή το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας διεπίστωσε ότι μέχρι σήμερα υποβληθέντες πίνακες έχουν σε πολλές περιπτώσεις σφάλματα, εξέδωσε τις ακόλουθες οδηγίες.

Εδώ το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας.